Nog moeilijker voor nieuwe huurders

In deze barre economische tijden wordt het nog moeilijker gemaakt voor nieuwe huurders. Mijn moeder betaalt 454 euro per maand aan de woningstichting.

Ik betaal voor dezelfde woning echter 560 euro. Dat is een enorm verschil. Waarom zijn de prijzen niet netjes gelijk getrokken. Is dat een manier om oude huurders te vriend te houden of betalen nieuwe huurders een flinke schep extra geld aan de woningstichting.

Ik vind 106 euro wel een enorm bedrag!

Posted in Wonen | Leave a comment

Stadsmakelaar Rotterdam online

De gemeente Rotterdam heeft een website gelanceerd waarop te zien is wat er te koop staat aan gemeentelijk vastgoed. Rotterdam verkoopt de komende jaren een fors deel van haar Vastgoedportefeuille. Het gaat zowel om woningen, kantoren, winkels, horeca, bedrijfspanden als bijzondere objecten. Het actuele huuraanbod van de gemeente staat ook op de website. De website is te vinden op www.stadsmakelaar-rotterdam.nl.

Iedereen kan in aanmerking komen voor de aankoop van een pand. Belangstellenden voor een woning of een bedrijfspand kunnen contact opnemen met de verkopend makelaar. Een overzicht van alle panden die te koop staan is te vinden op www.stadsmakelaar-rotterdam.nl. Daar staat ook bij elk pand de naam van de verkopend makelaar vermeld voor meer informatie en om een afspraak te maken voor bezichtiging.

De gemeente verkoopt de panden openbaar, transparant en volgens heldere verkoopprocedures.

Zo wordt voor ieder pand een funderings- asbest- en bodemonderzoek gedaan en een taxatierapport gemaakt. Daarna zorgt een makelaar voor de verkoop van het pand. Bureau Stadsmakelaar werkt voor de verkoop samen met een aantal via aanbesteding geselecteerde professionele taxateurs en makelaars.

Niet al het vastgoed dat de gemeente wil verkopen wordt in één keer aangeboden. Dat gebeurt gefaseerd, zodat er niet teveel aanbod in één keer op de markt komt. Het totale aanbod is dus steeds aan verandering onderhevig. Er worden panden verkocht en ook weer nieuwe te koop aangeboden.

Het afstoten van de niet-kernportefeuille draagt bij aan de ambitie van de gemeente Rotterdam om te komen tot een professionele en krachtige vastgoedorganisatie binnen het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat nu nog uit 3300 panden waarvan er al 1300 op de verkooplijst staan. Uiteindelijk zal de kernportefeuille met de focus op maatschappelijk vastgoed als scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties, bestaan uit 1500 panden.

Posted in Wonen | Leave a comment

Gemeente en Rotterdamse corporaties ondertekenen samenwerkingsafspraken

Rotterdam wil de komende jaren meer gezinnen, studenten en ouderen behouden voor de stad door meer focus op de totale woonomgeving en het leefklimaat. “De juiste mix van een geschikte woning, voorzieningen, buitenruimte en veiligheid is voor mensen bepalend voor de keuze om ergens te wonen. We passen maatwerk toe per gebied en geven wijken een identiteit en een onderscheidend profiel” aldus wethouder Hamit Karakus (o.a. Wonen). Samen met PWS corporatiedirecteur mevrouw Hedy van den Berk presenteerde hij vandaag de inspanningen op het terrein van wonen voor de komende jaren. Aansluitend ondertekenden de wethouder en alle Rotterdamse corporatiedirecteuren de samenwerkingsafspraken.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft de inspanningen die nodig zijn om meer Rotterdammers te behouden in de stad. Aan het einde van deze collegeperiode moet het aandeel gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens dat de stad verlaat met 10% zijn gedaald ten opzichte van 2009. Het aandeel Rotterdammers dat tevreden is met de eigen woonsituatie en geen overlast ervaart moet in 2014 met 15% zijn gestegen ten opzichte van 2009. In de samenwerkingsafspraken is vastgelegd welke bijdrage de corporaties gaan leveren om de doelstellingen te realiseren.

Aantrekkelijke woonmilieus

Er worden komende jaren in totaal 3.000 woningen voor gezinnen toegevoegd. Daarnaast worden 8000 (5000 corporatie en 3000 particulier) woningen opgeknapt. Om bestaande woonmilieus te versterken worden gebiedsafspraken gemaakt met corporaties en deelgemeenten. Hierbij is aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals woonservicegebieden voor ouderen, kindvriendelijke wijken voor gezinnen en kansrijke studentenmilieus. De focus op het woonmilieu wordt ook doorvertaald naar de wijze waarop woningtoewijzing plaatsvindt in de huursector. Er vindt een verschuiving plaats van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling. Hiermee wil Rotterdam meer aansluiting realiseren tussen behoefte en leefstijl van de woningzoekende en de woonomgeving. Uitwerking van deze klantgerichte wijze van woningtoewijzing gebeurt in samenwerking met de Maaskoepel en de Stadsregio.

Aanpak misstanden

Rotterdam wil welwillende bewoners die investeren in hun woning en wijk belonen en stimuleren. Huisjesmelkers worden hard aangepakt. Rotterdam is blij met de toezegging van minister Donner om mee te werken aan het bestrijden van malafide praktijken van huisjesmelkers. Rotterdam blijft zoeken naar aanvullende maatregelen om misstanden uit te bannen. Wethouder Karakus komt nog dit jaar met een voorstel voor uitbreiding van de Rotterdamwet. Zo zal onderzocht worden of het splitsen van woningen in bepaalde gebieden verboden kan worden. Hiermee kan het probleem van te veel kleine woningen in bepaalde gebieden, die een aanzuigend effect hebben op huisjesmelkers, worden aangepakt.

Gevolgen landelijke bezuinigingen en staatsteunregeling

Als gevolg van bezuinigingen op rijksniveau heeft Rotterdam in de loop van deze kabinetsperiode circa €100 miljoen per jaar minder te besteden in de stad. Het gaat om bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3), bijzondere projectsteun WWI (Vogelaarwijken) voor de corporaties en de heffing voor corporaties. Ook de staatssteunregeling heeft gevolgen voor Rotterdam. Huishoudens met een inkomen tussen de €33.000 en €43.000,-, zullen hun weg in de duurdere huur of de goedkope koop moeten vinden. De aangescherpte normen voor de verstrekking van hypotheken in combinatie met het wegvallen van de koopsubsidie en de starterslening maken het voor veel Rotterdammers lastiger om een koopwoning te kopen. Om de doorstroom te bevorderen wil Rotterdam het verkopen van huurwoningen aan huurders stimuleren. Daarbij kunnen tussenvormen van koop en huur (zoals Te Woon en Koopgarant) een uitkomst bieden. De gemeente wil samen met de corporaties werken aan meer van dit soort tussenvormen.

Posted in Wonen | Leave a comment

Meer variatie en kwaliteit op Rotterdamse woningmarkt

Ondanks de economische crises heeft de gemeente een grote stap gezet in het verwezenlijken van de ambitie om van Rotterdam een aantrekkelijke woonstad voor iedereen te maken. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport de ‘Stand van het Wonen 2009’, dat wethouder Hamit Karakus (Wonen) op vrijdag 1 oktober heeft gepresenteerd tijdens de opening van de Woonmaand Rotterdam. De Stand van het Wonen 2009 geeft een overzicht van de resultaten die de gemeente Rotterdam, samen met al haar partners, heeft bereikt.

Rotterdam is er in geslaagd om meer bewoners te binden aan de stad. Uit het rapport blijkt dat in 2009 mensen met een hoger inkomen minder snel uit Rotterdam vertrokken dan in de voorgaande jaren. Een van de redenen hiervoor is dat hun woonwens binnen Rotterdam vervuld kon worden. In Rotterdam worden meer gevarieerd en kwalitatief hoogwaardige woningen gebouwd.

Ook heeft de gemeente Rotterdam inspanningen gedaan voor een prettig woon- en leefklimaat. Door afspraken met deelgemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bewoners is het sinds 2009 dankzij de nieuwe participatieaanpak bij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk dat bewoners al in een vroeg stadium over plannen hun mening kunnen geven. Een ander instrument is het actieplan Aanpak Woonoverlast. De gemeente en partners werken samen om overlastgevende bewoners op hun gedrag aan te spreken wat zorgt voor een beter leefklimaat.

Daarnaast zijn er bij de aanpak van de hotspots, de realisatie van kluswoningen en de activering van verenigingen van eigenaren goede resultaten geboekt. De gemeente zet actief in op aanpak van slecht onderhouden woningen. In 2009 is hier een flinke slag in geslagen. Met al deze initiatieven stijgt de kwaliteit van bestaande woningen waarmee ook de woonomgeving aantrekkelijk blijft.

Komende jaren gaat de gemeente Rotterdam inzetten op vraaggericht bouwen om van Rotterdam een nog aantrekkelijkere woonstad te maken. Wethouder Karakus: ‘In economisch moeilijke tijden is een andere blik op het realiseren van bouwprojecten nodig. We moeten meer besef hebben van de doelgroep; voor wie bouwen en ontwikkelen we? Als gemeente zien wij het als taak om dit als belangrijk uitgangspunt te nemen. Dat zorgt voor een woningaanbod dat beter aansluit bij de woonwensen van woningzoekenden.

Posted in Wonen | Leave a comment

Zilveren Woonladder

Tot 17 september 2010 kunnen organisaties voor de vijfde en laatste keer hun woonprojecten indienen voor de Zilveren Woonladder. De Zilveren Woonladder is een prijsvraag voor woonvormen die niet tot de reguliere woningmarkt horen.

Dit jaar gaat de prijs, waarmee een bedrag van € 10.000,- gepaard is, naar een sterk woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder.

Sinds 2006 reiken de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport tezamen de prijs ‘De Zilveren Woonladder’ uit.

Onbeperkt houdbaar
Het thema van 2010 is ‘Onbeperkt houdbaar!’. Het gaat om vruchtbare en houdbare vormen van samenwerkingen en oplossingen op het gebied van maatschappelijke opvang. Projecten moeten aantoonbaar ten minste 3 jaar in exploitatie zijn, een ontwikkeling in resultaten laten zien en ook toekomstperspectief hebben. De Zilveren Woonladder 2010 wordt 16 november tijdens de conferentie ‘Wonen in de backyard” uitgereikt.

Projecten indienen
Organisaties kunnen hun projecten indienen tot vrijdag 17 september 2010. Criteria, informatie en indienformulieren staan op: www.laaglandadvies.nl onder het kopje innovatieprogramma’s.
De organisatie van de prijsvraag wordt verzorgd door Laagland’advies. Voor vragen en meer informatie: Laagland’advies, 030 6927090, zilverenwoonladder@laaglandadvies.nl.
Vorig jaar is de Zilveren Woonladder uitgereikt aan ‘JES GO4it’, een woonproject van daklozen in zelfbeheer in Amsterdam met HVO-querido, Woonstichting Eigen Haard, gemeente Amsterdam, Stichting voor maatschappelijk dienstverlening Puur Zuid en de Hogeschool van Amsterdam. Informatie over dit project en de best practices van eerdere jaren vindt u op www.laaglandadvies.nl.
Zie ook het persbericht: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45421

Posted in Wonen | Leave a comment

Plan explosieve huurverhoging onacceptabel

Volgens onderzoek van de Woonbond zijn corporaties van plan de huren van vrijkomende woningen fors op te trekken. Ook Rotterdamse corporaties worden hierbij in het onderzoek genoemd. De SP-fractie maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en stelt schriftelijke vragen.

In het onderzoek van de Woonbond komen de Amsterdamse corporaties als grootste stijgers uit de bus, maar ook een aantal Rotterdamse corporaties heeft aangegeven om bij wisseling van de huurder de huren fors op te trekken. De corporaties in Zuid-Holland zullen de huren optrekken met 11 procent tot 85 procent van de maximaal toegestane huur.

De SP-fractie maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Forse huurverhogingen bij nieuwe verhuur maakt de woning voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning onbetaalbaar. Bovendien zal ook de gewenste doorstroming hierdoor stagneren en zullen mensen met een laag inkomen nog meer afhankelijk worden van toeslagen. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Het is onacceptabel dat mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning geconfronteerd worden met een huurstijging van rond de tien procent. Ik wil dan ook dat de wethouder afspraken maakt met de corporaties in Rotterdam.”

Posted in Wonen | Leave a comment

Woning onverkoopbaar? Terug in de verhuur!

Als het woningcorporaties niet lukt hun huurwoningen te verkopen, dan zouden ze opnieuw regulier verhuurd moeten worden. Dat stelt de SP in schriftelijke vragen aan het college. Een rondgang in een wijk als Ommoord laat op sommige plaatsen 10 tot 15 procent leegstand zien. ‘Onacceptabel,’ vindt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn. ‘Mensen staan nog steeds jarenlang op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. Bovendien is zo veel leegstand slecht voor de leefbaarheid van de wijk.”

De SP kreeg een melding van een aantal bewoners aan de Zernikeplaats. Zij hebben hun woning gekocht in het flat-complex. Verhuurder Com-wonen is van zins meer woningen in het complex van de hand te doen, maar de verkoop valt tegen. De schuld daarvan kan niet alleen bij de economische crisis gelegd worden: sommige woningen staan al een jaar of vier, vijf leeg. De Kleijn: “De bewoners zitten er niet op te wachten dat meer dan twintig van de 160 woningen leeg staan. Dat stokt de verkoop en is slecht voor de leefbaarheid van de zittende bewoners.”
Com-wonen camoufleert een klein deel van de leegstand door sommige woningen tijdelijke anti-kraak aan te bieden. Het is fijn voor sociale veiligheid van de andere bewoners van het complex dat een deel van de woningen zo niet leeg staat, anderzijds hebben mensen die anti-kraak wonen geen enkele huurbescherming.
Door de anti-kraakoplossing zo lang te laten voortduren, ontstaat er bovendien rechtsongelijkheid tussen de diverse bewoners van het complex: de woonlasten van de anti-krakers is namelijk veel lager dan die van de zittende huurders en kopers. De Kleijn: “Anti-kraak is alleen dan te billijken als de maatregel als ultieme noodmaatregel voor korte duur wordt ingezet, bijvoorbeeld als woningen op korte termijn gesloopt gaan worden.”

Als Com-wonen de woningen in de tijdelijke verhuur zou vrijgeven, dan genieten die huurders meer bescherming: zo geldt een minimum huurtermijn van 6 maanden. Bovendien zou hiervoor een vergunning door de gemeente moeten worden verleend, die, na overschrijding van twee jaar, opnieuw beoordeeld moet worden. Bovendien mag tijdelijke verhuur nooit langer duren dan vijf jaar. De Kleijn: “Voor dit geval zou dat een betere oplossing zijn. Com-wonen lijkt echter niet hard z’n best te doen om de woningen te verkopen – ze zijn nauwelijks terug te vinden op huizenverkoopsites – dus moeten ze wat mij betreft terug in de gewone verhuur.”

Een rondgang in de wijk Ommoord leert dat niet alleen aan de Zernikeplaats een boel woningen leeg staan. Ook in grotere flat-complexen zoals aan de Albert Schweitzerplaats, de Kellogsplaats en de Stresemannplaats staan relatief veel corporatiewoningen leeg. De Kleijn: “Ik wil van de wethouder een overzicht van de leegstand van goede huurwoningen, die nu onbenut blijven. En ik wil natuurlijk weten wat hij gaat doen om de corporaties aan te sporen om deze woningen weer regulier te verhuren.”

Posted in Wonen | Leave a comment

Leegstandsbeheerder voor tijdelijke verhuur gemeentelijk vastgoed

De gemeente Rotterdam start vandaag met de aanbesteding voor het leegstandsbeheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het gaat in eerste instantie om het beheer van in totaal 150 leegstaande woningen, kantoren en bedrijfspanden. Op 1 december gaat het beheerscontract in, vanaf dan zal gefaseerd al het beheer van het gemeentelijk vastgoed dat (gerenoveerd en ) verkocht of gesloopt gaat worden bij deze partij ondergebracht worden. Via een professionele beheerder worden de panden tijdelijk verhuurd of –als dit niet mogelijk is- beveiligd. Op deze manier wil de gemeente het kraken van de panden effectief bestrijden en op transparante wijze omgaan met de tijdelijke verhuur van vastgoed.

Professionele en krachtige vastgoedorganisatie

Het beheer van woningen en ander tijdelijk vastgoed is geen kerntaak van de gemeente Rotterdam, maar vindt alleen plaats wanneer dit noodzakelijk is om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Zodra de marktomstandigheden toereikend zijn, worden objecten verkocht. Het vastgoed moet daarom snel vrijgemaakt kunnen worden om ontwikkeling mogelijk te maken of doorverkoop op te starten.

Het aanbesteden van het leegstandsbeheer draagt bij aan de ambitie van de gemeente Rotterdam om te komen tot een professionele en krachtige vastgoedorganisatie binnen het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf, na het samenvoegen van de diverse gemeentelijke vastgoedportefeuilles per 1 juli 2009.

Met de aanbesteding van het leegstandbeheer wil de gemeente Rotterdam invulling geven aan deze doelstellingen. Tevens wordt met de aanbesteding opvolging gegeven aan de recente aanbevelingen van de Rekenkamer om het proces rond verhuur van woningen te verbeteren ten aanzien van openbaarheid, neutraliteit en controleerbaarheid.

Posted in Wonen | Leave a comment

15 miljoen euro voor rijkspremie energiebesparing

Eigenaar-bewoners die de energiezuinigheid van hun huis verbeteren, kunnen vanaf zaterdag 17 juli 2010 weer een beroep doen op een premie. De stimuleringspremie van de stichting Meer Met Minder waarvan het budget in mei op was, wordt daartoe omgezet in een rijksregeling. Daarvoor is 15 miljoen euro beschikbaar.

Dat heeft minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie vandaag bekend gemaakt. De Rijkspremie Meer met Minder is een tijdelijke regeling die loopt tot uiterlijk eind 2011. Voor dit jaar geldt een subsidieplafond van 5 miljoen euro.

Meer met minder
Het budget van 15 miljoen euro is een aanvulling op het oorspronkelijke bedrag van 4,5 miljoen euro dat door de minister voor WWI aan de stichting Meer Met Minder beschikbaar was gesteld. De Meer met Minder stimuleringspremie bleek het afgelopen jaar een succes. Naast het feit dat veel woningen energiezuiniger zijn gemaakt, bleek de stimuleringspremie een gunstig effect te hebben op de lokale werkgelegenheid bij aannemers en installateurs.

De stimuleringspremie gaat met ingang van morgen verder als een rijkspremieregeling die door Agentschap NL wordt uitgevoerd. Voorwaarde voor de premieverstrekking blijft dat de energiezuinige maatregelen gebaseerd zijn op een maatwerkadvies met energielabel. Zorgen de aanpassingen voor een verbetering van het energielabel met tenminste een categorie dan ontvangt de woningeigenaar een premie van 300 euro. Een verbetering met twee labelstappen levert 750 euro op. De premie kan voor de consument alleen worden aangevraagd door een aanbieder die aangesloten is bij Meer Met Minder. Deze aanbieder kan desgewenst ook het vereiste maatwerkadvies verzorgen.

Aantrekkelijker
De stimuleringspremie is bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen nog aantrekkelijker te maken. Energiebesparende maatregelen verlagen de energierekening, verhogen het wooncomfort en leiden tot waardestijging van de woning. Eigenaar-bewoners die besluiten om nu te investeren kunnen ook nog gebruik maken van een aantal andere regelingen van het Rijk zoals een subsidie op het vereiste maatwerkadvies en extra isolerend glas. In veel gevallen zijn er ook nog regelingen van provincies en gemeenten beschikbaar.
De premie kan vanaf zaterdag 17 juli worden aangevraagd via een Meer Met Minder-aanbieder bij meermetminder.nl. Daar staat ook de voorwaarden.

Posted in Wonen | Leave a comment

Rotterdam brengt kwaliteit eigen vastgoed in beeld

De gemeente Rotterdam brengt de komende jaren de kwaliteit van de staat van haar vastgoedportefeuille in beeld. Dit gebeurt door het uitvoeren van conditiemetingen waarmee de technische kwaliteit wordt vastgelegd. Op basis van de uikomsten gaat de gemeente in gesprek met huurders om afspraken te maken over de gewenste kwaliteit. Ook stelt het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf voor alle 1500 panden uit het kernbezit een Meerjaren Onderhouds Prognose (MOP) op. Het kernbezit van de gemeente bestaat voornamelijk uit maatschappelijk vastgoed als scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties. Wethouder Karakus (o.a. Vastgoed): “Waarborging van kwaliteit is juist voor deze openbare gebouwen van groot belang. De grootschalige meting draagt bij aan onze ambitie om een professionele en krachtige vastgoedorganisatie te zijn. “

De conditiemeting gebeurt via de zogenaamde NEN 2767 norm, de algemene en internationale standaard voor dergelijke metingen. Deze conditiemeting wordt ook door de Rijksgebouwendienst gehanteerd. Door het volgen van de NEN 2767 methode verkrijgt de gemeente een objectief inzicht in de staat van het vastgoedbezit. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. De gemeente Rotterdam ontwikkelde daarnaast, in samenwerking met de Rijksgebouwendienst, een methode om de scores van cijfers 1 tot en met 6 te visualiseren, waarbij 1 overeenkomt met nieuwbouwkwaliteit en waarbij 6 onder het wettelijk minimum is. In het geval van score ‘6’ wordt direct actie ondernomen. Met behulp van de uitkomsten van de metingen worden de kostprijsdekkende huren getoetst en zullen in overleg met de huurders afspraken gemaakt worden over het gewenste onderhoudsniveau. De maatschappelijke meerwaarde staat daarbij voorop. Wenst de huurder een hoger onderhoudsniveau dan vertaalt zich dat in de huurprijs.

De meetperiode beslaat drie jaar. Per jaar worden 500 conditiemetingen uitgevoerd. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat nu nog uit 3300 panden waarvan er al 1300 op de verkooplijst staan. De gemeente wil alleen vastgoed in bezit houden dat maatschappelijke meerwaarde heeft of van belang is vanwege gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk zal de gemeentelijke kernportefeuille met de focus op maatschappelijk vastgoed als scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties, bestaan uit 1500 panden. Eind 2012 heeft voor alle panden uit de kernportefeuille een conditiemeting plaatsgevonden en is er een meerjaren onderhoudsplan vastgesteld.

Werken aan een professionele vastgoedorganisatie

De meting sluit aan bij het Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV). De sector Vastgoed zit midden in een meerjarenproces om de effectiviteit, efficiency en transparantie te verbeteren. Sinds 2009 is al het gemeentelijk vastgoed ondergebracht onder één dak bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Eind 2012 moeten alle ambities voor een optimaal beheerniveau en versterking van de strategische inzet van de vastgoedportefeuille gerealiseerd zijn.

Posted in Wonen | Leave a comment